Co oznacza rozwód z orzeczeniem winy?
Data
kwi

22

Decyzja o zakończeniu związku małżeńskiego zwykle jest bardzo trudna. Po pogodzeniu się z nią małżonkowie często udają się do kancelarii adwokackiej, aby otrzymać niezbędne wsparcie zarówno w przygotowaniu pozwu, jak i w całym procesie. Przed wzniesieniem powództwa ocenić należy czy istnieją przesłanki pozwalające na ustalenie, że  winnym rozpadu pożycia małżeńskiego jest jeden z małżonków. Istotnym w kontekście powyższego jest fakt, iż w obowiązującym systemie prawnym brak jest ustawowego katalogu przesłanek, których ziszczenie się skutkuje orzeczeniem rozwodu z wyłącznej winy drugiego małżonka.

Zawinione oraz niezawinione przyczyny trwałego i zupełnego rozpadu związku małżeńskiego zostały wykreowane w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego. Znaczącym w procesie rozwodowym, przy ustaleniu winy jest to, że Sąd owej winy nie ma prawa miarkować. Powyższe oznacza, iż w sytuacji, kiedy sąd zawinionych zachowań prowadzących do rozpadu małżeństwa po stronie jednego małżonka jest zdecydowanie więcej (99%) natomiast po stronie drugiego małżonka sąd dostrzega choćby jedno takie zachowanie co do zasady ma obowiązek rozwiązać małżeństwo z winy obu stron. Wówczas adwokat rozmawia z Klientem o możliwości wniesienia pozwu o rozwód z orzeczeniem winy.

Co warto wiedzieć na temat takiego rozwiązania i kiedy się na nie zdecydować? W jakich przypadkach możemy mieć do czynienia z rozwodem z orzeczeniem winy?

Czasami zdarza się tak, że do kancelarii adwokackiej przychodzą osoby, które zdecydowane są na zainicjowanie sprawy rozwodowej i uważają, że wina za taki stan rzeczy leży po stronie ich współmałżonka. Wówczas niezbędne jest poznanie okoliczności, aby stwierdzić, czy taka forma zakończenia związku jest możliwa i czy warto się o nią starać.

Co ważne, sąd może ustalić, że winę za rozkład pożycia małżeńskiego ponosi jeden z małżonków, oboje albo żaden z nich. Należy też podkreślić, że przez winę rozumiane jest takie zachowanie małżonka, które narusza obowiązki określone w przepisach prawa albo zasadach współżycia społecznego, stanowi postawę nie do zaakceptowania w realizacjach małżeńskich, a w konsekwencji prowadzi do trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Czy warto zdecydować się na rozwód z orzeczeniem winy i ile trwa taka procedura?

Bez wątpienia sprawy o rozwód, w których strony wzajemnie udowadniają winę w rozpadzie pożycia drugiego małżonka, trwają znacznie dłużej niż te kończące się bez orzeczenia o winie. Spowodowanej jest to rozbudowanym postępowaniem dowodowym.  Warto mieć jednak na uwadze, że w niektórych przypadkach takie rozwiązanie jest warte poświęcenia.

Zasadnym jest rozważenie takiego rozwiązania w sytuacjach, w których dochodziło do przemocy fizycznej lub psychicznej czy zdrady.

Przeczytaj na naszym blogu – Jak ustala się wysokość alimentów?