Postępowanie nakazowe alimentacyjne
Data
gru

07

Alimenty natychmiastowe będą orzekane w postępowaniu nakazowym alimentacyjnym przewidzianym w projekcie ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw. Sąd będzie rozpoznawał sprawę w postępowaniu nakazowym alimentacyjnym jedynie na pisemny wniosek powoda zgłoszony w pozwie, o ile okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są potwierdzone oświadczeniem powoda lub jego przedstawiciela ustawowego, które to oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Oświadczenie to powinno dotyczyć między innymi uzyskiwanych dochodów, kosztów utrzymania czy informacji o niewywiązywaniu się przez pozwanego z obowiązku dostarczania środków utrzymania na rzecz powoda. Powód w pozwie ma obowiązek wskazania dowodów na poparcie swoich twierdzeń, a dołączyć musi jedynie odpis aktu urodzenia.

Postępowanie nakazowe alimentacyjne ma charakteryzować się  szybkością, a orzeczenie zapadające w tym postępowaniu ma być wydawane najpóźniej w terminie 14 dni od wniesienia pozwu na urzędowym formularzu. Treść nakazu zapłaty dotyczyła będzie natychmiastowych świadczeń alimentacyjnych,  jako roszczeń powtarzających się również na przyszłość, ze wskazaniem terminów płatności.

Wydając alimentacyjny nakaz zapłaty sąd wydaje orzeczenie, w którym nakazuje pozwanemu płacić w określonych terminach na rzecz uprawnionego natychmiastowe świadczenia alimentacyjne albo wnieść zarzuty w terminie dwóch tygodni od doręczenia nakazu. Alimentacyjny nakaz zapłaty stanie się po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia natychmiastowo wykonalny, a to z kolei zmierzać ma do odciążenia sądów w zakresie konieczności rozpatrywania wniosków o udzielenie zabezpieczenia. Natomiast pozwany wnosząc zarzuty może wnieść o wstrzymanie wykonalności tego nakazu, a sąd może wówczas wytrzymać jego wykonanie. Nakaz zapłaty co do którego, w całości lub części nie wniesiono zarzutów będzie miał skutki prawomocnego wyroku.

Zamierzeniem ustawodawcy przez wprowadzenie opisanej procedury jest uproszczenie oraz przyspieszenie uzyskania przez małoletnich należnych środków utrzymania, przez uzyskanie orzeczenia sądowego w przedmiocie alimentów w postaci alimentacyjnego nakazu zapłaty.

Kancelaria adwokacka adwokat Martyny Czech- Kisiel posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw o alimenty, reprezentując interesy stron przed sądami rodzinnymi w Gdańsku, Sopocie, Gdyni oraz Wejherowie.

Przeczytaj na naszym blogu – Egzekucja kontaktów – kara pieniężna za utrudnianie kontaktów z dzieckiem