W jakiej sytuacji można przeprowadzić postępowanie spadkowe w Polsce po osobie stale zamieszkałej za granicą
Data
lis

23

Atrakcyjna praca czy chęć wprowadzenia do swojego życia zmian to tylko niektóre powody, dla których ludzie wybierają miejsce zamieszkania za granicą kraju, którego są obywatelami. W czasie tym wiele osób gromadzi pewien majątek, który na wypadek śmierci podlega dziedziczeniu przez krąg spadkobierców nierzadko przebywających w Polsce. Gdzie w takiej sytuacji przeprowadzić sprawę spadkową?

Możliwość przeprowadzenia sprawy spadkowej w Polsce, gdy spadkodawca mieszkał poza jej granicami

Organ rozpatrujący sprawę spadkową w większości przypadków zastosuje prawo kraju UE, w którym zmarły mieszkał przed śmiercią. Sytuacja jest jednoznaczna wyłącznie wtedy, gdy spadkodawca, który żył poza granicami Polski pozostawił po sobie testament, w którym dokonał wyboru prawa właściwego, jako odpowiedniego do przeprowadzenia postępowania spadkowego. Wówczas do sprawy spadkowej dotyczącej majątku po nim będzie miało zastosowanie prawo kraju jego obywatelstwa.

Nie bez znaczenia przy ustaleniu sądu i prawa właściwego do prowadzenia postępowania spadkowego jest ustalenie składników masy spadkowej. Jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość położona w Rzeczypospolitej Polskiej lub rozstrzygnięcie dotyczy praw rzeczowych na nieruchomości, wówczas jurysdykcja krajowa sądów polskich nad sprawą spadkową w tym zakresie będzie miała charakter wyłączny na podstawie art. 11102 kodeksu postępowania cywilnego.

Zasadą jest, że stwierdzenie nabycia spadku powinno dotyczyć całego majątku spadkowego oraz że ograniczenie się do stwierdzenia nabycia spadku tylko względem części majątku spadkowego jest niedopuszczalne. Niemniej jednak z uwagi na ograniczenia wynikające z jurysdykcji sądu konieczne jest niekiedy podzielenie majątku spadkowego na dwie części: jedną stanowią nieruchomości położone zagranicą, a drugą pozostały majątek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

O czym jeszcze warto pamiętać, podczas sprawy spadkowej?

By nie było żadnych wątpliwości, spadkodawca powinien wyraźnie zaznaczyć w testamencie, że krajem właściwym do załatwienia formalności prawnych po śmierci jest Polska. Wówczas cały zgromadzony przez niego majątek będzie podlegał przepisom ojczystym. Warto pamiętać, że zwyczajowo przyjmuje się, iż spadkodawca powinien wykazywać stabilny i ścisły związek z krajem, zgodnie z którego prawem ma być rozstrzygnięta sprawa spadkowa. Dlatego spisanie wcześniej ostatniej woli z pewnością ułatwia procedurę i może ją znacząco skrócić.

Przeczytaj na naszym blogu – Na czym polegają ugody z bankami w związku z kredytami w frankach?