Zwrot wydatków dla rodzica za przygotowanie się do kontaktu z dzieckiem, który się nie odbył
Data
gru

23

Nierzadko dochodzi do sytuacji, kiedy rodzice małoletnich dzieci po rozstaniu zamieszkują w znacznej nawet kilkuset kilometrowej odległości od siebie. Wówczas utrzymywanie regularnych kontaktów dzieci z obojgiem rodziców wymaga niejednokrotnie długotrwałej podróży i ponoszenia kosztów z nią związanych. Co jeśli rodzic przyjeżdża po dziecko, a mimo to do kontaktu z małoletnim nie dochodzi. Rodzic uprawniony do kontaktów z dzieckiem, na mocy orzeczenia sądu lub ugody, które nie są odpowiednio realizowane – ma prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków. Chodzi o uzasadnione wydatki, które rodzic poczynił przygotowując się do spotkania z dzieckiem w terminie i formie uregulowanej orzeczeniem sądu lub ugodą, które ostatecznie się nie odbyło -przykładowo poniesione koszty podróży. Zatem jeśli do kontaktów z dzieckiem matki lub ojca, nie doszło z winy rodzica, pod którego opieką dziecko stale pozostaje, sąd opiekuńczy przyzna od tej osoby na rzecz uprawnionego do kontaktów zwrot wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem do realizacji kontaktów. Co ważne prawomocne postanowienie sądu w tym zakresie jest tytułem wykonawczym i nie wymaga nadawania klauzuli wykonalności.

Przeczytaj na naszym blogu – Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego