Każdy może znaleźć się w trudnej sytuacji rodzinnej wymagającej pomocy i wsparcia prawnika. Kancelaria zajmuje się kompleksową pomocą w prowadzeniu spraw z zakresu stosunków małżeńskich oraz stosunków między rodzicami i dziećmi. Rozwód, separacja czy przyznanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem są trudnymi doświadczeniami, w których jesteśmy wsparciem dla Klientów. Kancelaria specjalizuje się między innymi w sprawach regulujących kontakty z dzieckiem, opieką współdzieloną, rozwodami czy cywilistycznymi aspektami porwań rodzicielskich. Przedmiotem zainteresowań prawa rodzinnego i opiekuńczego są również kwestie związane z ograniczaniem, zawieszaniem i pozbawianiem władzy rodzicielskiej, majątkowymi umowami małżeńskimi, rozwodem z orzeczeniem o winie, przysposobieniem, ustaleniem, uznaniem i zaprzeczeniem ojcostwa. Pomoc adwokata w sprawach z zakresu prawa rodzinnego obejmuję konsultację prawną, analizę sprawy, sporządzenie pism procesowych oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach przed sądem.

 

Jaka jest rola adwokata w postępowaniach związanych z prawem rodzinnym i opiekuńczym?

Ponieważ sprawom z zakresu prawa rodzinnego zwykle towarzyszy wiele złych emocji, dobrze jest już na początku postępowania lub przed jego rozpoczęciem skorzystać ze wsparcia adwokata, który pomoże w:

 – kompleksowej analizie sytuacji prawnej i poszukiwaniach najkorzystniejszego rozwiązania,
– reprezentowaniu Klienta przed sądem,
– przygotowaniu pism procesowych i przedstawieniu materiały dowodowego w sądzie,
– mediacjach, w celu polubownego rozwiązania sporu bez konieczności prowadzenia długotrwałego postępowania przed sądem.

W sprawach rodzinnych warto dążyć do ich rozwiązania w sposób możliwie jak najszybszy, w szczególności, kierując się kluczową zasadą postępowań rodzinnych jaką jest dobro małoletnich dzieci. Dzięki dokładnemu zapoznaniu się ze sprawą oraz zgodnie z wolą Klienta, adwokat może zaproponować rozwiązania, które będą jak najkorzystniejsze dla wszystkich stron postępowania.