Co należy wiedzieć przy sprawach o podział majątku?
Data
sie

19

Po zawarciu małżeństwa, jeśli nie podpisano intercyzy, między małżonkami powstaje wspólność majątkowa małżeńska. Oznacza to, że wszystkie dobra materialne nabyte w czasie trwania związku stanowią składnik majątku wspólnego. Dotyczy to zakupionych ruchomości i nieruchomości, zarobków obojga, oszczędności, a także dochodów z majątku osobistego jednego ze współmałżonków. Kiedy jednak dochodzi do rozwodu lub separacji, wówczas wspólność majątkowa małżeńska ustaje i koniecznym jest podział majątku, który dotychczas był wspólny.

Jakie rodzaje majątków istnieją w małżeństwie?

Podczas trwania małżeństwa wyróżnia się trzy rodzaje majątków, jakie w nim istnieją. Pierwszy to majątek wspólny, w skład którego wchodzi wszystko, co małżonkowie (wspólnie lub każde z osobna) nabywają po ślubie, a także ich zarobki i inne dochody. Poza nim istnieją jeszcze majątki osobiste męża i żony, które obejmują wszystkie dobra zgromadzone przed zawarciem małżeństwa oraz dziedziczone lub otrzymane jako darowizna już w trakcie jego trwania. Orzeczenie o podziale majątku wspólnego dotyczy tylko tego pierwszego rodzaju, czyli majątku wspólnego. Majątki osobiste nie będą w związku z tym dzielone na każdego ze współmałżonków. Możliwe jest natomiast w drodze sprawy o podział majątku wspólnego rozliczenie nakładów, jakie małżonkowie czynili z majątków osobistych na majątek wspólny bądź z majątku wspólnego na majątki osobiste.

Kiedy możliwy jest podział majątku wspólnego małżeństwa?

Podział majątku dokonywany jest zwykle po orzeczeniu rozwodu lub separacji. Ustawodawca nie wyklucza  możliwości podziału również w trakcie trwania małżeństwa, wówczas jednak najpierw potrzebne jest ustanowienie rozdzielności majątkowej w drodze umowy, tj. intercyzy bądź orzeczenia sądu. Taki podział majątku przeprowadza się również wtedy, gdy jeden z małżonków umrze. Wówczas jego majątek osobisty oraz udział w majątku wspólnym stają się masą spadkową. Drugi małżonek zgodnie z prawem jest uprawniony do dziedziczenia połowy po zmarłym, a jeśli są inni spadkobiercy, to im przysługuje pozostała część majątku.

Dzielenie majątku po rozwodzie

Podział majątku jest sprawą na tyle skomplikowaną, że zwykle nie orzeka się go podczas rozprawy rozwodowej, ale wymaga odrębnego postępowania. W tym celu należy złożyć wniosek, w którym wskazuje się dokładnie wszystkie nieruchomości, ruchomości oraz środki pieniężne podlegające podziałowi. Potrzebne jest również określenie wartości rynkowej wymienionych przedmiotów oraz załączenie dokumentów, które to potwierdzają. Jeśli sami nie jesteśmy w stanie tego oszacować, można skorzystać z pomocy rzeczoznawcy. Na podstawie tych wszystkich informacji sąd orzeka, w jaki sposób powinien zostać podzielony majątek wspólny byłych współmałżonków.

Przeczytaj na naszym blogu – Na czym polega stwierdzenie nabycia spadku?