Jak ustala się wysokość alimentów?
Data
maj

25

Chociaż sprawy o alimenty to jedne z najczęściej występujących spraw rodzinnych, niewiele osób zdaje sobie sprawę, że obowiązek alimentacyjny mają nie tylko rodzice wobec dzieci. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania, obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Co to oznacza? Od czego zależy wysokość alimentów?

Czym jest obowiązek alimentacyjny w praktyce?

Obowiązek alimentacyjny aktualizuje się nie tylko w wyniku uprawomocnienia się orzeczenia sądu – krewni są zobowiązani wzajemnie się wspierać już z samego tytułu pozostawania w pokrewieństwie. W ramach funkcjonującej rodziny jej członkowie spełniają swój obowiązek alimentacyjny intuicyjnie, bez konieczności ingerencji prawa czy wręcz bez potrzeby zamykania w kategoriach językowych opieki, którą wzajemnie darzą się członkowie rodziny.

Jednak w sytuacjach problemowych – najczęściej rozstania się małżonków – zazwyczaj powstaje problem utrzymywania ich wspólnych dzieci. Innym dość powszechnym przypadkiem jest sytuacja przewidziana w art. 60 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, gdzie jeden z małżonków może wnieść pozew o alimenty przeciwko drugiemu małżonkowi – po rozstaniu. Zatem to, co wcześniej działo się intuicyjnie, w ramach zwykłego funkcjonowania rodziny, musi zostać ściśle uregulowane. Dlatego osoba uprawniona może wytoczyć pozew o alimenty przeciwko osobie zobowiązanej.

Od czego zależy wysokość alimentów?

Jednym z ważnych etapów sprawy o alimenty jest ustalanie ich zakresu, który badany jest przez sąd w oparciu o dwie przesłanki. Zgodnie z art. 135 k.r.o. ustalając wysokość obowiązku alimentacyjnego sąd bierze pod uwagę usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentów oraz możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego.

Wato zaznaczyć, że łożenie na dziecko, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie (albo na osobę niepełnosprawną) może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie, lub o wychowanie tej osoby. W takim wypadku świadczenie alimentacyjne innych zobowiązanych – przykładowo, drugiego rodzica – polega na pokrywaniu w całości lub w znacznie większej części kosztów utrzymania, lub wychowania uprawnionego, najczęściej dziecka, które jeszcze nie utrzymuje się samo.

Przeczytaj na naszym blogu – Jak uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem?