Jak uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem?
Data
cze

21

Na wstępie należy wskazać, iż polskie przepisy prawa rodzinnego osobno regulują kwestie dotyczące sprawowania przez rodziców władzy rodzicielskiej oraz regulowania kontaktów dziećmi. Po rozwodzie małżonków czy rozstaniu partnerów, istotne staje się określenie, w jaki sposób rodzice dzielić się będą opieką nad wspólnymi dziećmi. W szczególności, czy ustalony zostanie rodzic wiodący, z którym dzieci na co dzień będą przebywać, natomiast drugi rodzic sprawował będzie opiekę nad małoletnimi w dni ustalonych kontaktów, czy też rodzice w równych częściach współdzielić będą opiekę nad dziećmi.

Jeśli rodzice rozstają się w zgodzie, wówczas często sami potrafią osiągnąć porozumienie w powyższych kwestiach i wypracować wspólne stanowisko dotyczące podziału obowiązków oraz podejmowania wszelkich decyzji dotyczących potomstwa. Jednak nie zawsze sprawa jest tak prosta, a w sytuacji braku porozumienia odpowiednie postanowienia wydaje sąd rodzinny.

W jaki sposób sąd decyduje, komu przyznać prawo do opieki nad dzieckiem?

Jeśli między rodzicami nie ma sporu w sposobie ustalenia opieki nad wspólnymi dziećmi, to rolą sądu będzie w zasadzie jedynie zatwierdzenie ich uzgodnienia. Jeśli jednak brak jest zgody między rodzicami, wówczas sąd będzie rozstrzygał kwestie dotyczące opieki. Ze względu na dobro dziecka niejednokrotnie jednemu z rodziców, ograniczona zostaje władza rodzicielska do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka, tj. o edukacji, zdrowiu, kierunkach kształcenia czy wyjazdach zagranicznych. Warto jednak wiedzieć, że sytuacja rodzica, w którego władzę rodzicielską ingerował sąd, nie jest ostateczna i może zostać zmodyfikowana na skutek wystąpienia do sądu z wnioskiem o zmianę wydanego rozstrzygnięcia.

Jak zmienić decyzję sądu w sprawie przyznania opieki nad dzieckiem?

Tak jak zostało to wcześniej wskazane, postanowienia sądu rodzinnego rozstrzygające o ograniczeniu bądź pozbawieniu władzy rodzicielskiej czy uregulowaniu kontaktów nie są ostateczne i stosownie do powstałych okoliczności życiowych mogą być modyfikowane. W takiej sytuacji konieczne będzie zgromadzenie odpowiedniego materiału dowodowego i zainicjowanie sprawy przed Sądem Rejonowym – wnioskiem o zmianę wykonywania władzy rodzicielskiej oraz uregulowanie kontaktów. W toku rozprawy sąd wysłuchuje obojga rodziców oraz wszystkich argumentów, jakie przedstawiają. Najistotniejsze jest, aby w sposób właściwy przedstawić sprawę sądowi, wykazać troskę, odpowiedzialność i zaangażowanie rodzica w życie dziecka, a także możliwości współdziałania z drugim rodzicem, co sprzyja budowaniu silnej więzi z potomkiem.

Dla sądu pierwszorzędnym aspektem, przez który rozpoznawał będzie sprawę, staje się dobro dziecka, zapewnienie mu stabilizacji oraz poczucia bezpieczeństwa, co ma istotne znaczenie dla prawidłowego rozwoju małoletniego. Z urzędu bądź na wniosek stron postępowania może zostać powołany kurator, który zbierze informacje dotyczące życia dziecka, jego nauki, oraz ogólnych warunków bytowych. Niejednokrotnie sąd korzysta również z opinii zespołu biegłych specjalistów sądowych, którzy ocenią kompetencje wychowawcze rodziców, relacje łączące każdego z nich z dzieckiem, a także to, który z rodziców daje większą gwarancję zaspokojenia wszelkich potrzeb dziecka. Dopiero na podstawie tak zgromadzonego materiału dowodowego sąd orzeka, czy dobro dziecka pozwala na przyznanie opieki temu z rodziców, który o jej przyznanie wnioskował, oraz ewentualnie reguluje ilości i częstotliwości kontaktów małoletniego z drugim rodzicem.

Przeczytaj na naszym blogu – Co należy wiedzieć przy sprawach o podział majątku?