Jak wyegzekwować alimenty od dłużnika mieszkającego w innym kraju?
Data
mar

30

Obecnie często spotykamy się z sytuacją kiedy rodzice dziecka po rozwodzie czy też faktycznym rozstaniu zamieszkują w różnych krajach, tworząc tam swój ośrodek życia i zatrudnienia. Jak wówczas wygląda kwestia uzyskania tytułu wykonawczego w postaci wyroku zasądzającego alimenty od zobowiązanego rodzica, a następnie egzekucja świadczenia alimentacyjnego, w okolicznościach, gdy ojciec lub matka takiego obowiązku nie realizuje? Odpowiadają na tak postawione pytania wyjaśnić trzeba następujące.

Pozew o alimenty lub podwyższenie alimentów, w przypadku gdyby sąd już wcześniej obowiązek alimentacyjny ustalił kieruje się do sądu właściwego według miejsca zamieszkania małoletniego dziecka uprawnionego do alimentów. Zatem to sąd rejonowy miasta, w którym mieszka dziecko rozstrzygał będzie o wysokości obowiązku alimentacyjnego. Co istotne fakt, iż kraj zamieszkania zobowiązanego nie jest tożsamy z krajem zamieszkania uprawnionego nie dyskwalifikuje wystąpienia do sądu z roszczeniem o alimenty, a co więcej nie przekreśla realnej egzekucji zasądzonych alimentów. Nie ma bowiem przeszkód, aby sąd wydał wyrok zasadzający alimenty również od pozwanego, który stale mieszka i przebywa poza granicami kraju. Uzyskany wyrok zaopatrzony w klauzulę wykonalności stanowi tytuł wykonawczy przeciwko pozwanemu.

Kolejnym etapem w większości przypadków jest egzekucja zasądzonych należności alimentacyjnych. Nie ma wątpliwości, iż polski wierzyciel może prowadzić egzekucję swoich roszczeń wobec dłużników, którzy przebywają w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Z pomocą przychodzą tutaj regulacje zawarte w Rozporządzeniu Rady Unii Europejskiej w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do zobowiązań alimentacyjnych wynikających ze stosunku rodzinnego, pokrewieństwa, małżeństwa lub powinowactwa. Procedura regulująca transgraniczne roszczenia alimentacyjne, którą normuje wymieniony akt prawny umożliwia wierzycielom alimentacyjnym zaspokojenie się z przychodów osiąganych przez dłużników za granicą. Postępowanie egzekucyjne inicjuje wniosek o wykonanie orzeczenia w sprawie zobowiązań alimentacyjnych, a cała procedura przebiega przy pomocy oraz za pośrednictwem sądu polskiego.

Dodatkowym i jakże znaczącym ułatwieniem dla wierzycieli jest okoliczność, że alimenty mogą być egzekwowane za granicą, nawet jeśli wierzyciel nie zna adresu dłużnika. Jedyne, niezbędne dane to kraj, w którym dłużnik przebywa, a także ostatni znany adres. Niemniej jednak każde dodatkowe informacje z pewnością wpłyną na szybsze zajęcie środków. Organ centralny w państwie, do którego kierowany jest wniosek o odzyskanie należności alimentacyjnych, podejmuje we własnym zakresie wszelkie działania, mające na celu ustalenie dokładnego miejsca pobytu dłużnika. Właściwy organ centralny państwa członkowskiego, może ponadto podjąć czynności mające na celu ustalenie dochodów czy składników majątku dłużnika, co jest najistotniejszym czynnikiem skuteczności egzekucji.

Doświadczenie pozwala twierdzić, że szanse na zaspokojenie wierzyciela alimentacyjnego w drodze omówionej procedury są znaczne, gdyż w przeważającej większości dłużnicy podejmują legalną pracę i ujawniają swoje dochody, rejestrując się w zagranicznych instytucjach państwowych.

Współpraca sądu polskiego z organami centralnymi innych państw członkowskich pozwala na efektywne i skuteczne realizowanie ochrony interesów wierzycieli alimentacyjnych, dlatego też warto z tej procedury korzystać.

Przeczytaj na naszym blogu – Własność a prawo korzystania z mieszkania przez małżonka