Rodzinne postępowanie informacyjne
Data
paź

31

Rodzinne postępowanie informacyjne to jedna z najistotniejszych zmian przepisów prawa rodzinnego i związanych z tym zmian przepisów postępowania cywilnego, które przewiduje projekt nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw. Aktualnie obowiązujące przepisy woli stron pozostawiają podjęcie mediacji w toku postępowania rozwodowego. Po wejściu w życie nowelizacji przeprowadzenie rodzinnego postępowania informacyjnego z udziałem mediatora stanie się koniecznym elementem poprzedzającym zainicjowanie sprawy o rozwód i dla uzyskania rozwodu.

Złożenie wniosku o przeprowadzenie rodzinnego postępowania informacyjnego zgodnie z nowym art. 436 2 § 1 k.p.c. skutkuje wydaniem przez sąd następujących zarządzeń:
1) wezwanie stron do obowiązkowego udziału w posiedzeniu informacyjnym, które przeprowadzane jest niezwłocznie z udziałem mediatora;
2) doręczenie stronom pouczenia o indywidualnych i społecznych skutkach rozpadu małżeństwa;
3) przeprowadzenie mediacji rodzinnej;
4) wyznaczenie mediatora, z listy mediatorów prowadzonej w sądzie okręgowym, któremu zleca przeprowadzenie mediacji.

Obowiązek uczestnictwa w rodzinnym postępowaniu informacyjnym nie będzie dotyczył małżonków, którzy nie posiadają wspólnych, małoletnich dzieci oraz małżonków w przypadku skazania jednego z nich za umyślne przestępstwo na szkodę drugiego małżonka lub ich wspólnego dziecka czy chociażby przedstawienia mu zarzut popełnienia takiego przestępstwa.

Celem wprowadzenia omawianego postępowania ma być próba pojednania małżonków, a jeśli celu tego nie uda się osiągnąć, kolejnym etapem będzie próba zawarcia ugody regulującej wszelkie kwestie rozstrzygane przez sąd w wyroku rozwodowym tj. sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, sposób utrzymywania kontaktów oraz wysokość obowiązku alimentacyjnego. Na zgodny wniosek stron rodzinne postępowanie informacyjne może obejmować również zawarcie ugody regulującej sporne sprawy majątkowe podlegające rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację.

Nowelizacja zakłada, że złożenie pozwu o rozwód lub separację, w braku przeprowadzenia  rodzinnego postępowania informacyjnego, w przypadkach, w których ustawodawca taki obowiązek przewidział, nie spowoduje rozpoznania sprawy o rozwód lub o separację. Dlatego, wprowadzone nowelizacją przepisy wymagać będą w tym celu dołączenia do pozwu odpisu postanowienia o umorzeniu rodzinnego postępowania informacyjnego. Brak przedłożenia odpisu postanowienia oznacza niezachowanie warunków formalnych pisma, co skutkować będzie zwrotem pisma po bezskutecznym upływie terminu wzywającego do jego uzupełnienia.

Istotnym jest, iż strony procesu o rozwód lub o separację, nie będą ponosić kosztów rodzinnego postępowania informacyjnego ani samej mediacji. Również sam wniosek o przeprowadzenie rodzinnego postępowania informacyjnego nie będzie podlegał opłacie.

Przeczytaj na naszym blogu – Postępowanie nakazowe alimentacyjne