Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego
Data
gru

28

Aby małżonkowie, którzy rozwiedli się poza granicami Polski, przed sądem zagranicznym nie byli traktowani jako małżonkowie w świetle polskiego prawa, a rozwód był ważny również w Polsce koniecznym jest przeprowadzenie postępowanie o uznanie wyroku sądu zagranicznego.

Procedura uznania w Polsce wyroku rozwodowego wydanego przez sąd zagraniczny zależna jest od daty jego wydania jak również od tego, czy orzeczenie to zostało wydane przez sąd państwa będącego członkiem Unii Europejskiej, czy też przez sąd państwa nienależącego do Unii Europejskiej. W zależności od powyższych kryteriów, zastosowanie będzie miał tryb uznania orzeczenia przeprowadzonego przed polskim Urzędem Stanu Cywilnego lub konsulem albo przed właściwym sądem okręgowym.

Sytuacja pierwsza, czyli bezpośrednie uznanie przez polskie władze po przeprowadzeniu procedury rejestracji w urzędzie stanu cywilnego lub za pośrednictwem konsula, znajdowała będzie zastosowanie do wyroków rozwodowych wydanych przez sądy państw członkowskich Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku oraz wydane przez sądy państw niebędących członkami Unii Europejskiej od dnia 1 lipca 2009 rok. Natomiast wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw członkowskich UE przed 1 maja 2004 roku lub przez sądy pozostałych państw przed 1 lipca 2009 roku mogą zostać uznane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej tylko w wyniku przeprowadzenia postępowania w sądzie okręgowym.

Przeczytaj na naszym blogu – Jak wyegzekwować alimenty od dłużnika mieszkającego w innym kraju?